homepage-image

 

homepage-1 homepage-2 homepage-3
За неспециалистите изразът „социални услуги от редизентен тип” не дава яснота за какво всъщност става дума, но зад този израз се крият съдбите на хиляди деца, които не разчитат на родителка грижа и за които всъщност полагат грижи обществото чрез неговите институции и граждански структури. През последните години тече процес на закриване на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на създаване на домове от фамилен тип, в които тези деца трябва да получат грижа, защита и подкрепа за развитие, които да им позволят да получат своя равен шанс в живота и да дадат своя принос за обществото.

Именно поради това общественото внимание, в частност – и на Асоциация „Прозрачност без граници” – е насочено към това как стартира работата на доставчиците на социални услуги от този род, какви са проблемите, с които се сблъскват и какво е необходимо да се подобри, за да може този модел да проработи успешно в български условия. Настоящата платформа предоставя информация относно всички участници и основни детайли от процеса:
Как работят институциите?
Какви са правилата за работа на доставчиците на социални услуги за деца, настанени в центрове от семеен тип и как се осъществява контролът върху тяхната дейност?
Как може да бъде осъществяван граждански мониторинг върху предоставяните грижи за децата в риск? Тук Асоциация „Прозрачност без граници” предоставя своята методология за граждански мониторинг, която е разработена на базата на акумулирания опит и на специфичните изисквания в областта на социалните грижи за деца в риск
Какви са постигнатите резултати от извършеното гражданско наблюдение в няколко общини на страната?

Какви са препоръките за позитивна промяна и какви действия могат да бъдат предприети, за да бъде осъществяван по-ефективен контрол и да бъде установено по-интензивно сътрудничество между структурите на гражданското общество и институциите, ангажирани в този процес?

Управлението на водите в речните басейни и поддържането на проводимостта на речните легла е проблем, който през последните години неколкократно попада в центъра на общественото внимание. Ефективното управление на водните ресурси е от ключово значение за благосъстоянието на хората, живеещи в общините с големи речни басейни, а и за развитието на икономиката на страната. Чистите и добре поддържани български реки носят ценен потенциал за развитие на селското стопанство, рибовъдството, енергетиката, туризма и са ресурс, който следва да бъде запазен и поддържан. Същевременно устойчивото управление на речните басейни е гаранция за защита на гражданите от вредните въздействия на водите. През 2014 година тежки наводнения в различни части на страната взеха човешки жертви и нанесоха значителни щети на сгради и инфраструктура. Засегнати бяха жилищни домове, болници и училища. Сред неблагоприятните последици бяха също унищожената земеделска продукция и нарушенията в питейното водоснабдяване. Предотвратяването на бъдещи бедствия от подобен мащаб изисква целенасочените усилия на институциите и обществеността за управление на водите и поддържане на речните корита. Климатичните промени ще поставят и за вбъдеще тези проблеми във фокуса на общественото внимание, а адекватният отговор на тези предизвикателства е свързан с подобряване взаимодействието между всички заинтересовани страни – отговорни институции, конторлни органи, структури на гражданското общество. Осъществяването на обществен контрол върху работата на публичните институции е основна предпоставка за реализирането на основни демократични принципи в управлението. Освен като фактор, гарантиращ участието на гражданите в институциите, гражданският контрол е ключова предпоставка за запазване на представителния характер в тяхната работа и за тяхното функциониране в съответствие с дневния ред на обществото.
Резултатите от дългогодишната работа на Асоциация „Прозрачност без граници” дадоха основание за насочване на вниманието към дейността на контролните институции не само на национално, но и  на местно ниво. През изминалите години бяха установени редица дефицити в начина, по който функционира системата от контролни институции на местно ниво. Това провокира организацията да стартира инициатива, която е фокусирана върху две специфични области, които са изключително важни за хората: 
социални грижи за деца в риск – социални услуги за деца, настанени в центрове от семеен тип, като алтернатива на съществуващите до момента домове да деца, лишени от родителска грижа;
екология – превенция на наводнения в населените места поради липса на своевременни и адекватни мерки за поддържане проводимостта на реките;
Водещата цел при осъществяването на настоящата инициатива, част от която е и създаденият сайт Граждански платформи за отговорно и отчетно управление, е да предостави допълнителна информация по разглежданите теми, да насърчи включването на неправителствените организации в процеса на формулиране на политики и вземане на решения на местно и регионално ниво в посочените тематични области, както и да съдейства за развитието на диалога и сътрудничеството между структурите на гражданското общество и институциите.