homepage-1 child1

Кои институции осъществяват контрол върху грижата за деца?

Политиката за защита правата и интересите на детето е междусекторна политика, която интегрирана усилията на компетентните институции, неправителствените организации и обществото. Държавната политика по отношение закрилата на детето следва да бъде насочена към подобряване благосъстоянието на децата, като основополагащ нормативен документ в тази посока е Законът за закрила на детето (ЗЗД) и Правилникът за неговото прилагане, основани на принципите наКонвенцията на ООН за правата на детето.

Институции по закрила на детето
Отговорностите на органи по закрила на детето в нашата страна са свързани с разработването и участието в провеждането на държавната политика в областта на закрилата на детето. Органи по закрила на детето са председателят на Държавната агенция за закрила на детето, министърът на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи, министърът на образованието и науката, министърът на правосъдието, министърът на външните работи, министърът на културата, министърът на здравеопазването, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и кметовете на общини.
На национално ниво наблюдението на политиките за детето се осъществява отДържавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). ДАЗД е орган към Министерския съвет, който ръководи, координира и контролира държавната политика за закрила на детето,позиционирана върху спазването на международното и национално законодателство, изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 година, монитирането на ежегодни национални програми и приемането на различни документи и решения на правителството.
Съществена функция по отношение изпълнението на политиките за детето е определена на Агенцията за социално подпомагане, чрез териториалните й структури. Регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП) към Агенцията за социално подпомагане провеждат държавната политика за закрилата на детето на територията на областта в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в обслужваните от тях области. РДСП координират и контролират дейностите и мерките, като същевременно осъществяват методическа помощ на дирекциите „Социално подпомагане”.
Регионалните дирекции за социално подпомагане са ключов орган при осъществяване на националното осиновяване. Към тях са създадени Съвети по осиновяване (СО), като директорът на съответната РДСП е председател. Основната дейност на СО е свързана с определянето на подходящи осиновяващи за деца, които са вписани в Регистъра за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, съобразно поредността на вписване на осиновяващите в Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване. Друга съществена отговорност на РДСП е свързана с поддържането на регистри на утвърдените приемни семейства и организиране на дейността на комисиите по приемна грижа.

Текущите практически дейности вобщината, свързани с определяне ипровеждане на конкретни мерки по закрилата на децата и контрол по тяхното изпълнение, се извършват вДирекция „Социално подпомагане”, в частност Отдел „Закрила на детето“.

 Как да наблюдаваме институциите?

Материали за мониторинг:

Резултати от гражданско наблюдение

Платформа за ефективни социални грижи за деца в риск

 

Гражданска платформа за

открито и отговорно управление