homepage-2 Web

Кои институции осъществяват контрол върху поддържане проводимостта на реките?

Контролната дейност във връзка с поддържане на проводимостта на речните легла се извършва от Басейнови дирекции в четири района за басейново управление на водите: Дунавски район с център Плевен, Черноморски район с център Варна – обхващащ водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните морски води и териториалното море, Източнобеломорски район с център Пловдив и Западнобеломорски район с център Благоевград. Специализираната контролна дейност се осъществява при взаимодействие със съответната Регионална инспекция по околна среда и води.

Басейнова дирекция Дунавски район
http://www.bd-dunav.org/

Басейнова дирекция „Черноморски район“
http://www.bsbd.org/
Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“
http://earbd.org/
Басейнова дирекция „Западнобеломорски  район“
http://www.wabd.bg/bg/

Основната нормативна уредба, регламентираща правомощията и отговорностите по поддържане на проводимостта на речните легла, се съдържа в: Административнопроцесуалния кодексЗакона за водитеЗакона за опазване на околната средаЗакона за биологичното разнообразиеНаредбата за ползването на повърхностните води,Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите и Тарифата за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект.

Как да наблюдаваме институциите?

Информационни ресурси, които ни помагат да осъществим гражданско наблюдение

Материали за мониторинг:

Контролна карта за Дейност № 1: Документален анализ

Контролна карта за Дейност № 2: Медиен мониторинг на публикации по темата

Контролна карта за Дейност № 3: Наблюдение на контролната дейност на институциите с контролни функции на регионално ниво

Контролна карта за Дейност № 4: Наблюдение на контролната дейност на институциите с контролни функции на местни ниво

Контролна карта за Дейност № 5: Наблюдение на място – посещение на конкретен обект

Резултати от гражданско наблюдение

Доклад от наблюдението на дейността  на институциите в община Хасково, осъществяващи контрол в областта на екологията: поддържане проводимостта на реките и превенция на наводнения в населените места

Платформа за ефективна превенция на наводнения в общините

Програма за ефективен контрол и взаимодействие между гражданско общество и институции на местно и регионално ниво в област екология: поддържане проводимостта на речните легла и предпазване от наводнения

Община Пловдив – Програма за по-ефективен контрол на местно и регионално ниво при поддържане проводимостта на реките и предпазване от наводнения и за насърчаване на взаимодействието между институции и структури на гражданското общество

Община Пазарджик – Програма за по-ефективен контрол на местно и регионално  ниво при поддържане проводимостта на реките и предпазване от наводнения и за насърчаване на взаимодействието между институции и структури на гражданското общество 

Община Смолян – Програма за по-ефективен контрол на местно и регионално ниво при поддържане проводимостта на реките и предпазване от наводнения и за насърчаване на взаимодействието между институции и структури на гражданското общество

Община Хасково – Програма за по-ефективен контрол на местно и регионално ниво при поддържане проводимостта на реките и предпазване от наводнения и за насърчаване на взаимодействието между институции и структури на гражданското общество 

Гражданска платформа за открито и отговорно управление