homepage-image

homepage-3 Проектът „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление” е едногодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от началото на ноември 2014 година. Той се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Инициативата е създадена в отговор на необходимостта от развитие на капацитета на структурите на гражданското общество за системно наблюдение на работата на контролните институции и за установяване на ефективно взаимодействие между гражданско общество и публични институции в две ключови области:

1) екология и градоустройство – опазване на околната среда във връзка с градоустройствени дейности; и
2) социални грижи за деца в риск.

Основната цел на инициативата е да насърчи включването на неправителствените организации в процеса на формулиране на политики и вземане на решения на местно и регионално ниво в посочените тематични области, в два региона на страната – Северозападен и Южен централен.

Специфичните цели на проекта са:

 Мобилизация на гражданска енергия и експертен потенциал на неправителствени организации от двата региона с цел повишаване на техния принос при формулирането на политики и вземане на решения на местно и регионално ниво в двете области.
 Повишаване на капацитета на гражданските организации за активен мониторинг върху дейността на институциите с контролни правомощия, което да доведе до повишаване на прозрачността и отчетността в работата на институциите на местно и регионално ниво в двете тематични области.
 Подобряване на диалога и взаимодействието между неправителствените организации и институциите на местно и регионално ниво посредством изграждане на Граждански платформи за отговорно и отчетно управление.

Инициативата е насочена към развитието на практически умения за осъществяване на ефективен граждански мониторинг върху работата на институции с контролни правомощия от Северозападен и Южен централен, както и към активното гражданско участие при разработването на политики за прозрачно и отчетно управление на институциите, които осъществяват контрол в двете тематични области.
За постигането на тази цел инициативата предвижда реализирането на дейности в следните насоки:

1) Изработване на методология за граждански мониторинг върху работата на контролни институции на местно ниво;
2) Обучение за практическо прилагане на методологията за граждански мониторинг върху функционирането на контролни институции от двете тематични области;
3) Пилотно гражданско наблюдение върху работата на контролните институции в 7 общини от двата региона – Плевен, Враца, Видин, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Хасково;
4) Създаване на две Граждански платформи за открито и отговорно управление: Гражданска платформа за открито и отговорно управление в екологията и строителството и Гражданска платформа за открито и отговорно управление при предоставянето на социални грижи за деца в риск. Гражданските платформи ще мобилизират усилията и експертизата на граждански организации, като в резултат на това изработят предложения за подобряване на работата на контролните институции в двете области;
5) Създаване на интернет-базирана интерактивна платформа с информационни ресурси за функционирането на контролните институции в двете тематични области, резултати от наблюдението, добри практики и възможност за подаване на сигнали за констатирани дефицити.

След приключване на проекта, интернет-базираната платформа може да бъде ползвана като инструмент за продължаващо обсъждане на граждански предложения за подобряване на ефективността в работата на контролни институции от двете тематични области, както и за насърчаване на взаимодействието между граждански структури и публични институции. Наред с това, тя може да послужи и като инструмент, подкрепящ усилията на създадените областни съвети за превенция и противодействие на корупцията.
СЪБИТИЯ

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще представи методология за наблюдение на институции, работещи на местно ниво 20 Мар 2015

Асоциация „Прозрачност без граници”, организира дискусии на тема:
„Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление при осъществяването на градоустройствени дейности и опазване на околната среда”, която ще се проведе на 20 март 2015 година (петък) в хотел „Рамада”, гр. София.
„Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление при предоставянето на грижи за деца в риск”, която ще се проведе на 21 март 2015 година (събота) в хотел „Рамада”, гр. София.
Дискусиите се организират в рамките на проект „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Инициативата е насочена към развитието на капацитет за гражданско участие при осъществяването на контрол в две ключови области – градоустройството и грижата за деца от социално уязвими групи, в два региона на страната – Южен Централен и Северозападен. В резултат на проекта се очаква да бъдат създадени граждански платформи, които да насърчават гражданското участие при формулирането на политики за ефективна работа на институциите в двете сфери.
В рамките на организираните дискусии ще бъде представена и обсъдена методология за граждански мониторинг на местно и регионално ниво в сферите на градоустройството и опазването на околната среда, както и грижата за деца в риск. Въз основа на разработената методология се предвижда осъществяване на гражданско наблюдение в шест общини от двата региона и разработване на платформи, които да позволят по-ефективно мобилизиране на усилията на различни институции и структури на гражданското общество при разработването на политики в тези сфери.

Асоциация „Прозрачност без граници” проведе две работни дискусии в рамките на инициативата Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление 23 Мар 2015

На 20 и 21 март 2015 година, Асоциация „Прозрачност без граници” проведе две работни дискусии на тема:
„Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление при осъществяването на градоустройствени дейности и опазване на околната среда”
и
„Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление при предоставянето на грижи за деца в риск”
Дискусиите бяха организирани в рамките на проект „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Инициативата е насочена към развитието на капацитет за гражданско участие при осъществяването на контрол в две ключови области – градоустройството и грижата за деца от социално уязвими групи, в два региона на страната – Южен Централен и Северозападен. В резултат на проекта се очаква да бъдат създадени граждански платформи, които да насърчават гражданското участие при формулирането на политики за ефективна работа на институциите в двете сфери.
Участие в двете събития взеха представители на местни контролни институции, водещи регионални медии и неправителствени организации. В рамките на организираните дискусии бяха представени и обсъдени методология за граждански мониторинг на местно и регионално ниво в сферите на градоустройството и опазването на околната среда.
Въз основа на разработената методология се предвижда осъществяване на гражданско наблюдение в шест общини от двата региона и разработване на платформи, които да позволят по-ефективно мобилизиране на усилията на различни институции и структури на гражданското общество при разработването на политики в тези сфери в двата региона от страната.

Как да осъществяваме граждански мониторинг на дейността на контролните институции на местно ниво?

През 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници” разработи специфична методология за наблюдение на дейността на институциите на местно и регионално ниво, които са ангажирани в осъществяването на дейност, методическо ръководство и контрол в двете области: социални грижи за деца в риск (грижи за деца, настанени в жилища от семеен тих) и екология (превенция на наводнения в населените места чрез поддържане проводимостта на реките).
В рамките на тази секция можете да намерите методологията и част от разработените материали. В секциите, които са специализирано посветени на съответните тематични области, можете да намерите всички материали, които могат да ви помогнат да осъществите самостоятелно гражданско наблюдение и оценка на дейността на институциите:
Методология за наблюдение
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ РАБОТАТА НА КОНТРОЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА МЕСТНО НИВО
Материали за наблюдение в област СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – НАСТАНЯВАНЕ ВЦЕНТРОВЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП:

1. Карта социални грижи – Дейност 1

2. Карта социални грижи-Дейност 2

3. Карта социални грижи-Дейност 3

4.1. Карта-Наблюдение на контролната дейност на институциите с контролни функции на местно ниво

4.2. Карта- Наблюдение на контролната дейност на институциите с контролни функции на регионално ниво

Материали за наблюдение в област ЕКОЛОГИЯ – ПРЕВЕНЦИЯ НА НАВОДНЕНИЯ:

1. Карта Екология -Дейност 1

2. Карта Екология – Дейност 2

3. Карта Екология-Наблюдение на контролната дейност на институциите с контролни функции на регионално ниво

3.2. Карта Екология- Наблюдение на контролната дейност на институциите с контролни функции на местно ниво

4. Карта Екология – Дейност 4

5. Карта Екология- Дейност 5

Методология за граждански мониторинг върху работата на контролните институции на местно ниво: Област Екология

Разгледана през призмата на прагматичното гражданско действие, настоящата методология може да послужи като инструмент за развитието на практически умения за осъществяване на ефективен граждански мониторинг върху работата на институции с контролни правомощия от Северозападен и Южен централен, както и към активното гражданско участие при разработването на политики за прозрачно и отчетно управление на институциите, които осъществяват контрол в двете тематични области.

ПОДАЙ СИГНАЛ / НАПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ако имате предложение за подобряване на дейността на институциите в областта на социалните грижи за деца в риск (социални услуги за деца, настанени в центрове от семеен тип) или в областта на екологията (превенция на наводнения поради непочистени реки в населените места), можете да го отправите към нас. Ние се ангажираме да включим Вашето предложение в информационен масив от предложения, насочени към подобряване на дейността на институциите, и съответно да го представим на институциите в процеса на нашето сътрудничество (както при осъществяването на настоящата инициатива, така и на други инициативи). Ако имате данни за нередности в една от двете области, можете да подадете сигнала, като попълните съответната форма за подаване на сигнал на страницата.